Zaaien provincies Jakobskruiskruid uit?

Zaaien provincies Jakobskruiskruid uit?

Om een goed beeld te krijgen of het feit of fabel is dat Jakobskruiskruid wordt uitgezaaid heb ik een vraag gesteld aan verschillende organisaties zoals provincies, waterschappen en een aantal natuurbeheerders. Afsluitend zal ik ook enkele grote zaadhandelaren dezelfde vraag stellen.

Deel 2 van de serie of Jakobskruiskruid wel of niet word uitgezaaid.

Ik heb op 29 mei 2023 deze korte vraag gesteld aan alle provincies; zaaien provincies Jakobskruiskruid uit?

Dus geen WOO dat is niet nodig en onnodig duur.

Ik heb maar een korte vraag.

Om een goed beeld te krijgen of het verhaal klopt dat overheden Jakobskruiskruid {Jacobaea vulgaris} uitzaaien en in zaadmengsels hebben wil ik van u weten of u Jakobskruiskruid uitzaait en dit een feit is of dat dit een wijd verspreide fabel is.

Met het antwoord  op die ene vraag wil ik een voor iedereen te raadplegen pagina publiceren op mijn website.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

zomaar een tweet

Er zijn 12 provincies;

 • Provincie Noord Brabant. Ze zijn er nog mee bezig.  Zelf zaaien ze geen Jakobskruiskruid uit maar schrijven ze;  De vraag is waarschijnlijk niet simpel met ja of nee te beantwoorden. Veelal wordt het zaaien door aannemers gedaan en ligt het er dus aan of we specifieke eisen stellen aan het zaadmengsel dat ze moeten gebruiken.  

  Dit antwoord van provincie Noord Brabant heeft mij op het idee gebracht om ook zaadhandelaren te benaderen; dat komt in een apart hoofdstukje aan de beurt.

 • Drenthe; De provincie Drenthe zaait geen Jakobskruiskruid.
 • Zeeland; In uw mail van 29 mei 2023 vraagt u de provincie Zeeland of onze organisatie Jakobskruiskruid uitzaait. Het antwoord op deze vraag is nee. Ook niet in de afgelopen tientallen jaren. Ik hoop hiermee een kort en helder antwoord te hebben gegeven op uw korte vraag.
 • Gelderland; Wij zaaien zelf geen jakobskruiskruid uit in onze bermen. Wel krijgt de plant door het gevoerde maaibeheer de kans om zich te vestigen en uit te zaaien. We doen aan ecologisch maaibeheer, wat betekent dat er stukken blijven staan met maaien, maar ook dat we maaien en afvoeren om de bodem te verschralen (voedingsarmer te maken). door een armere bodem wordt de begroeiing uiteindelijk minder dicht en krijgen soorten als jacobskruiskruid meer de kans om te kiemen. Wel wordt er op plaatsen waar wij klachten ontvangen omdat er vee of hooiland grenst aan een berm waar veel kruiskruid staat soms extra gemaaid om te voorkomen dat het uitzaait naar aangrenzende weilanden.
 • Groningen; Om uw vraag te beantwoorden: Dat antwoord is pertinent nee!! met een uitroepteken, wij zaaien geen Jacobskruiskruid. We zaaien wel bloemenmengsels maar daar zit nooit JKK in.
 • Overijssel; Bij inzaai van wegbermen, natuurterreinen e.d. met zaadmengsels wordt door de Provincie Overijssel al een hele tijd Jakobskruiskruid niet meer mee uitgezaaid. Dit is vastgelegd in een intentie-afspraak daterend uit 2006. Diverse gemeenten en andere partijen hebben deze afspraak medeondertekend.
 • Utrecht; Wij, als provincie Utrecht, zaaien geen Jacobskruiskruid uit. Als er in opdracht van de provincie Utrecht gezaaid wordt, dan is dat met bermenmengsel B3.
 • Noord Holland; De provincie Noord-Holland heeft Jakobskruiskruid  (Jacobaea vulgaris) niet in zaadmengsels opgenomen. En zaait deze plant dus niet actief uit. De plant komt echter van nature wel op diverse van onze terreinen voor.
 • De provincie Zuid-Holland; maakt voor de (her)inrichting van natuurgebieden, recreatiegebieden of wegbermen geen gebruik van kruiden-zaadmengsels waar het zaad van Jacobskruiskruid in zit. Dat kan ook niet, want in de standaardmengsels die door leveranciers van dit soort kruiden-zaadmengsels worden aangeboden zit nooit Jacobskruiskruid.
 • De provincie Friesland;  nog geen reactie maar kan nog komen.
 • De provincie Limburg; Ik ben projectleider bij de provincie Limburg en werkzaam aan verschillende natuurontwikkelingsprojecten. We zaaien het niet in, dit heb ik nog geverifieerd bij een collega van het cluster natuur en water, een ecoloog met veel ervaring in natuurontwikkelingsprojecten. Hij geeft ook aan dat we het Jacobskruiskruid niet uitzaaien maar het kan in hooi of maaisel zitten dat we uitstrooien om de vegetatie te ontwikkelen. Verder zie ik dat op diverse percelen waar de eerste jaren enige vorm van verschraling door maaien en afvoeren plaatsvindt het Jacobskruiskruid tot ontwikkeling komt.
 • De provincie Flevoland;  De afdeling infra zaait geen Jacobskruiskruid. Wij gebruiken zowieso  zo min mogelijk kruidenmengsels.

Conclusie;

Vanuit alle antwoorden waarvan ik sommigen wat verkort heb weer gegeven kun je de conclusie al trekken dat provincies geen Jakobskruiskruid uitzaaien. Wat ik tot nu toe van zaadhandelaren heb is dat er geen een is die Jakobskruiskruid in zaadmengsels heeft of los verkoopt.

Op het moment dat Friesland en Limburg nog reageren zal ik ook die reactie toevoegen.

Extra:

Nature today; Twee keer zoveel Jakobskruiskruid in Nederland sinds 1975.

Facebookgroep Jakobskruiskruid feiten & fabels

About the author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *